CREATOR AWARDS là giải thưởng tôn vinh các dự án SÁNG TẠO PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN để từ đố hình thành nên đặc trưng của nền công nghiệp sáng tạo Việt Nam.