Đi uống cà phê đi rồi tôi nói cho bạn biết về tôi.